Budżet Obywatelski 2021 - Podstawowe informacje

 
 Ikona budżetu Budżet Obywatelski Gminy Barczewo na 2021 rok

Tytuł budżetu obywatelskiego

Budżet Obywatelski Gminy Barczewo na 2021 rok

Krótki opis

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego.


Szczegółowy opis budżetu obywatelskiego

Poniżej przedstawiamy główne zasady:
Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:
- mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
- propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
- w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.
Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu miasta. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 248 tys. złotych, w tym po 70.000,00 zł na każde z 3 osiedli miasta Barczewa, tj. Osiedle Domków Jednorodzinnych, Osiedle Nowe Miasto, Osiedle Stare Miasto oraz 38.000,00 zł na projekty ogólnomiejskie.
Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, ale i całego miasta.
Projekty finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Barczewo mogą być o charakterze lokalnym, należące do zadań własnych gminy, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.
Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec miasta Barczewo.
Nie można wskazać realizatora projektu, który otrzyma dofinansowanie. Realizacja projektu musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora czyli Miasto Barczewa, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.
W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.
Mieszkaniec zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto projektu z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Zespół Koordynujący Budżet Obywatelski oceniający wniosek. Weryfikacja kosztów szacunkowych złożonego projektu wykonywana będzie przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Barczewie.
W przypadku, gdy koszty szacunkowe są źle opracowane – zawyżone/zaniżone, komórka merytoryczna dokonująca analizy projektu zrobi korektę nieprawidłowo określonych kosztów szacunkowych.
O tym, czy dany projekt wygra w głosowaniu, decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne projekty. Do realizacji na terenie miasta Barczewa zostaną przyjęte te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów ważnych, aż do wyczerpania kwoty Budżetu Obywatelskiego przeznaczonego na realizację projektów zlokalizowanych na terenie miasta Barczewa, z podziałem na osiedla i projekty ogólnomiejskie.
W sytuacji zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków o podobnym przedmiocie lub lokalizacji, po uzyskaniu zgody wnioskodawców projekty mogą zostać połączone oraz poddane pod głosowanie jako jeden projekt.
Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na ten temat.
UWAGA! Wzięcie udziału w budżecie obywatelskim, zarówno w trakcie naboru projektów, jak i w trakcie głosowania wymaga rejestracji konta w systemie. Podczas rejestracji wymagane jest podanie numeru telefonu, na który zostanie wysłany sms z kodem rejestracyjnym. Jeden numer telefonu może posłużyć do rejestracji maksymalnie trech kont.

Termin

2020-08-10 - 2020-12-30

Data przeniesienia budżetu do archiwum

2020-12-31

Metoda autoryzacji w trakcie naboru projektów

Konto z pełną identyfikacją

Metoda autoryzacji w trakcie głosowania

Konto z pełną identyfikacją

Moderatorzy forum

Mateusz Atałap

Formularz projektu

Parametry budżetu obywatelskiego

 

Całkowita kwota przeznaczona na budżet obywatelski

248000 PLN

Szczegółowe parametry kategorii projektów

Nazwa kategorii Budżet kategorii Min. wartość projektu Max. wartość projektu Min. liczba podpisów pod projektem Min. liczba głosów w głosowaniu Max. liczba głosów dostępnych w kategorii Min. liczba projektów do realizacji
Projekty ogólnomiejskie 38000 1 38000 7 1 1 0
Projekty osiedlowe 210000 - - - - 1 0
- Osiedle Domków Jednorodzinnych 70000 1 70000 7 1 -
- Osiedle Nowe Miasto 70000 1 70000 7 1 -
- Osiedle Stare Miasto 70000 1 70000 7 1 -

Harmonogram budżetu obywatelskiego

 
Data rozpoczęcia budżetu obywatelskiego: 2020-08-10
2020-08-10

Kampania informacyjna


Status
Zakończony
Termin
2020-08-10
Kampania informacyjna pozwala na zapoznanie się z regulaminem budżetu obywatelskiego, stawianymi wymogami, czy wielkością przeznaczonych na BO środków.
2020-09-11

Nabór projektów


Status
Zakończony
Termin
2020-09-11 - 2020-09-30
Nabór projektów to czas przeznaczony na składanie wniosków do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Tylko projekty, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne mogą być dopuszczone do głosowania.
2020-10-01

Ocena merytoryczna


Status
Zakończony
Termin
2020-10-01 - 2020-10-14
Ocena merytoryczna to etap, w trakcie którego upoważnione osoby dokonują oceny złożonych projektów pod kątem możliwości ich realizacji i stawianych wymogów.
2020-10-15

Ogłoszenie listy projektów


Status
Zakończony
Termin
2020-10-15
Na tym etapie publikowane są projekty, które zostaną pozytywnie ocenione przez komisję i mogą zostać poddane pod głosowanie.
2020-11-02

Głosowanie


Status
Zakończony
Termin
2020-11-02 - 2020-11-15
Rozpoczynamy głosowanie! Tylko projekty z największą liczbą głosów uzyskają dofinansowanie i zostaną zrealizowane. Każdy głos się liczy!
2020-11-30

Wyniki końcowe


Status
Zakończony
Termin
2020-11-30
Ostatni etap budżetu obywatelskiego to czas, w którym poznamy projekty, które zostaną sfinansowane i będą zrealizowane.
Data zakończenia budżetu obywatelskiego: 2020-12-30
Do góry